Tin tức - Hoạt động

Ngày 09/02/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

 

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

 

Ngày 09/02/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW Về công tác dân số trong tình hình mới. Các Nghị quyết do PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc, giảng viên chi bộ khoa Xã hội học và khoa học lãnh đạo quản lý; TS Trần Thị Thanh Mai và TS Vũ Ngọc Hà, giảng viên chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật trình bày.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh đây là các Nghị quyết đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Đồng chí đề nghị các chi bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết theo Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và vận dụng phù hợp vào chuyên môn của các đơn vị, đặc biệt là khối giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới./.

HC-TH