Tin tức - Hoạt động

Sáng ngày 12/3/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tọa đàm: “Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

TỌA ĐÀM

“ĐỔI MỚI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

TINH GỌN,HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

 

Sáng ngày 12/3/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tọa đàm: “Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đồng chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng các đại biểu.

 

 

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm

 

Tọa đàm được tổ chức với mục đích chỉ ra những bất cập trong cơ cấu tổ chức, bộ máy của Học viện Chính trị khu vực I hiện nay, trên cơ sở đó sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các đơn vị tại Học viện Chính trị khu vực I; giảm số lượng đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại bộ máy, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhằm thúc đẩy phát triển Học viện trong bối cảnh mới .

 

Phát biểu chỉ đạo Tại tọa đàm PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là việc làm quan trọng và khi triển khai cần bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chỉ thị số 11-CT/ĐU về thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, thống nhất, một đầu mối, một người/một đơn vị chịu trách nhiệm chính cho một công việc, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Tọa đàm

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chỉ rõ đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Đồng chí quán triệt mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: “Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức” và nêu ra quan điểm chỉ đạo: Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương (Nghị quyết 18-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả). Đồng thời nhấn mạnh các giải pháp: thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; ….

 

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

 

Tại Tọa đàm các đại biểu đã phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực hiệu quả. Các ý kiến thảo luận đã đi đến thống nhất về quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc và hành động để triển khai nhanh gọn, hiệu quả việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 

Tọa đàm kết thúc sáng cùng ngày./.

 

Văn phòng Học viện