Tin tức - Hoạt động

Ngày 15/3/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2017-2018. Báo cáo viên là đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO HỌC VIÊN

 

Ngày 15/3/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2017-2018. Báo cáo viên là đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Văn Tiến Bằng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động cho học viên, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Văn phòng Học viện