Tin tức - Hoạt động

Chiều ngày 17/4/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy ở Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu, khóa XII”.

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI

“Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy ở Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu khóa  XII”

 

Chiều ngày 17/4/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy ở Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu, khóa  XII”.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng và Phó các đơn vị, tổ trưởng các tổ bộ môn, chi uỷ các chi bộ.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã nhấn mạnh: việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở Học viện Chính trị khu vực I nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của đất nước, của thực tiễn, của Đảng và Nhà nước. Trên tinh thần quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 14/3/2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định 4664/QĐ-HVCTQG ngày 03/10/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc Ban hành Danh mục các chuyên ngành đúng, phù hợp và các chuyên ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ; Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quá trình vận hành tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực I thực hiện các nhiệm vụ chính trị giai đoạn hiện nay, đồng thời đưa ra yêu cầu để thực hiện đề án là giảm tối đa các đầu mối trực thuộc, đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy ở Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận các phương án sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị đã thống nhất cho rằng: Tổ chức bộ máy tại Học viện Chính trị khu vực I được sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII và Nghị quyết của các cấp Đảng, các chỉ thị, thông tư, nghị định và kế hoạch sẽ giúp cho bộ máy tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các ý kiến thảo luận trực tiếp tại Hội nghị sẽ được bổ sung vào dự thảo của Đề án để hoàn thiện và trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, triển khai tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian sớm nhất./.

 

HC-TH