Tin tức - Hoạt động

Trang thông tin điện tử học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

 

TOÀN VĂN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

 

Trang thông tin điện tử học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

 

1. Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Tải về

 

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Tải về

 

3.Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Tải về

Nguồn: dangcongsan.vn