Tin tức - Hoạt động

Sáng ngày 24/5/2018, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn công tác đã làm việc với Học viện Chính trị khu vực I.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh làm việc với Học viện Chính trị khu vực I

 

Sáng ngày 24/5/2018, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn công tác đã làm việc với Học viện Chính trị khu vực I.

 

Tham gia Đoàn công tác có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức - cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý khoa học, Ban Thanh tra Học viện, Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Làm việc với Đoàn công tác về phía Học viện Chính trị khu vực I có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Học viện.

 

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác của Học viện trong thời gian qua.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh báo cáo tại buổi làm việc

 

Trong năm qua được sự chỉ đạo sát sao của  Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I đã triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đào tạo bồi dưỡng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chi tiết, mở lớp đúng kế hoạch; xây dựng và thực hiện giảng dạy theo chuẩn đầu ra, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn; xây dựng mô hình tự quản, tự học của học viên; thí điểm mô hình đào tạo gắn giảng đường với hiện trường; chuẩn hóa giáo trình, tài liệu giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo. Tập trung nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cán bộ viên chức, ưu tiên đội ngũ giảng viên. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo được chú trọng bằng cách đa dạng hóa các hình thức thi theo hướng mở tư duy, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi theo hướng gắn lý luận với giải quyết các vấn đề thực tiễn, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chấm thi. Công tác nghiên cứu khoa học được thúc đẩy để phục vụ giảng dạy và kết nối nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với tư vấn chính sách cho các địa phương, bộ, ngành.

 

 

 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần đổi mới của Học viện Chính trị khu vực 1 nổi bật là công tác quản lý, kỷ luật kỷ cương trên lớp; vấn đề xây dựng đề cương bài giảng của giảng viên khi lên lớp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy đạt được những kết quả tốt; công tác nghiên cứu khoa học bước đầu đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy trong thực tiễn; công tác đào tạo lấy học viên và giảng viên làm trung tâm, thực hiện đồng thời phong trào học tốt và dạy tốt. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ đạo Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục có những giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, giải quyết tốt vấn đề cán bộ để Học viện Chính trị khu vực I ngang tầm nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

HC-TH