Tin tức - Hoạt động

Để chủ động triển khai các mặt công tác của Học viện trước khi kết thúc năm học 2013-2014 và kế hoạch công tác hè năm 2014...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  740  /TB-HVCTKV I

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác của Học viện từ 1/6/2014 đến 31/8/2014

-------------------

Để chủ động triển khai các mặt công tác của Học viện trước khi kết thúc năm học 2013-2014 và kế hoạch công tác hè năm 2014.

Học viện thông báo kế hoạch công tác từ 1/6 đến 31/8/2014 để các đơn vị trong Học viện chủ động thực hiện như sau:

I. Kế hoạch chung

- Từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 31/7/2014: Toàn thể cán bộ, viên chức Học viện nghỉ hè. Trong đó:

+ Cán bộ, viên chức hưởng gạch giảng viên được nghỉ 01 tháng hè.

+ Cán bộ, viên chức ngoài ngạch giảng viên được nghỉ 15 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật).

- Các đơn vị phân công cho cán bộ, viên chức trực, làm việc trong dịp nghỉ hè để đảm bảo công việc của đơn vị và Học viện.

- Các đơn vị thực hiện kế hoạch đi thực tế và nghỉ mát hè 2014 theo quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 774/QĐ-HVCT-HCKV I, ngày 01/11/2012 của Giám đốc Học viện qui định).

- Từ ngày 01/8/2014, toàn Học viện làm việc bình thường.

II. Về công tác Giáo dục đào tạo

1. Đối với hệ tập trung

- Về kế hoạch viết luận văn, chấm luận văn; thi tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp; Hội đồng họp xét tốt nghiệp, bình xét thi đua các lớp; thực hiện theo Thông báo kế hoạch số 562, ngày 06/5/2014.

- Tổ chức bế giảng các Lớp Cao cấp lý luận chính trị vào ngày 28/6/2014 (thứ 7).

2. Đối với hệ tại chức

Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp với các Khoa rà soát kế hoạch đào tạo tại các tỉnh, thực hiện thi, chấm thi, công tác quản lý đào tạo, công tác chỉ đạo các lớp tại các tỉnh và tổ chức bế giảng (nếu có) thực hiện hoàn thành kế hoạch trong tháng 6 để chuẩn bị nghỉ hè.

3. Đối với hệ cao học

- Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo Sau đại học rà soát kế hoạch học tập, thi các lớp cao học đợt 2; đồng thời, lên kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học đợt 1 từ tháng 6 đến tháng 8/2014.

- Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo Sau đại học tổ chức hoàn thành kế hoạch học môn chuyển đổi, tổ chức ôn thi và tổ chức thi tuyển sinh cao học các ngành vào trung tuần tháng 8/2014.

4. Đối với hệ đào tạo đại học

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho Lớp Đại học Lào 5 (2010-2014), bình xét thi đua và kế hoạch bế giảng ra trường vào 28/6/2014.

- Rà soát công việc đào tạo Lớp tiếng Việt (Lào 9) chuẩn bị lên học Đại học vào đầu năm học 2014-2015.

- Chuẩn bị kế hoạch cho các Lớp Đại học từ Lào 6 đến Lào 8 nghỉ hè về nước từ 29/6/2014 đến 31/7/2014.

5. Đối với hệ bồi dưỡng

Ban Quản lý đào tạo lên kế hoạch chiêu sinh gửi các tỉnh để mở hệ bồi dưỡng các ngành vào học trong tháng 8 và tháng 9/2014, gồm:

- Kiểm tra, giám sát (2 lớp)

- Tổ chức cán bộ (2 lớp)

- Dân vận (1 lớp)

- Văn phòng cấp ủy (1 lớp)

III. Về công tác Nghiên cứu khoa học

- Đôn đốc đề tài cấp Bộ năm 2013-2014 hoàn thành nghiệm thu trong tháng 6/2014.

 

- Đôn đốc cán bộ khoa học hoàn thành kê khai lý lịch khoa học nộp cho Ban Quản lý khoa học.

- Tiếp tục hướng dẫn chỉnh sửa bổ sung chương trình khung và biên soạn giáo trình, tập bài giảng chương trình Đại học chính trị.

- Triển khai viết giáo trình Cao cấp lý luận chính trị.

- Hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của khoa học; quy định về định mức nghiên cứu khoa học...

- Đề xuất, bổ sung, kiện toàn Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện và các đơn vị sau khi có quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện được ban hành.

- Hoàn thành danh mục đề tài cấp Bộ, đề tài phân cấp năm 2015 và chuẩn bị điều kiện tham gia tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2015.

- Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (2009-2014).

IV. Công tác Tổ chức - Cán bộ

- Chuẩn bị công tác ổn định tổ chức bộ máy sau khi có quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện.

- Đôn đốc các đơn vị hoàn thành đề án vị trí làm việc và góp ý quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị.

- Hoàn thành bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phó các đơn vị đã làm quy trình bổ nhiệm.

- Trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia để bổ nhiệm các đồng chí Trưởng các đơn vị.

- Rà soát và lên kế hoạch bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị còn thiếu vào tháng 8, 9/2014.

- Nghiên cứu, rà soát đánh giá công tác cán bộ của Học viện.

V. Công tác Thông tin tư liệu, Hợp tác quốc tế, Tạp chí, Thanh tra

Các đơn vị rà soát và triển khai kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Đối với Hợp tác quốc tế, lên kế hoạch ổn định cơ cấu tổ chức và xúc tiến công tác Hợp tác quốc tế đã được phê duyệt.

VI. Công tác thi đua

- Các đơn vị bình xét danh hiệu thi đua theo kế hoạch từ 15/6 đến 20/6/2014; từ ngày 21/6/2014 gửi kết quả bình xét về bộ phận Thi đua Ban Tổ chức - Cán bộ; gửi tổng kết năm học về Văn phòng Học viện.

- Hội đồng thi đua Học viện họp xét thi đua cho các đơn vị và các lớp hệ tập trung từ 23/6 đến 25/6/2014.

VII. Công tác Hành chính, Tài chính - Hậu cần

- Các đơn vị khối Văn phòng, Hành chính hậu cần thực hiện nghỉ hè, đi thực tế theo kế hoạch của đơn vị;

- Cử cán bộ, viên chức trực giải quyết công việc trong tháng hè để đảm bảo các công việc chung của Học viện;

- Công tác xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình được thực hiện theo kế hoạch, giao phòng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

VIII. Công tác khác

- Ban Giám đốc phân công các đồng chí trong Ban Giám đốc trực như sau:

+ Đ/c Nguyễn Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc điều hành công việc chung của Học viện trực từ 01/7 đến ngày 10/7/2014.

+ Đ/c Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện trực từ ngày 11/7 đến ngày 20/7/2014.

+ Đ/c Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc trực từ ngày 21/7 đến ngày 30/7/2014.

- Các đồng chí Trưởng khoa, ban, phòng chuyên môn đi dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 theo kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 của Học viện tổ chức vào cuối tháng 8/2014.

Vậy thông báo kế hoạch này đến các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức trong Học viện biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Website Học viện;

- Lưu: VP, VT.

 GIÁM ĐỐC

 

Đã ký
 

Đoàn Minh Huấn

 

 

Theo: TH