Tin tức - Hoạt động

Ngày 15/8/2014, Ban Giám đốc họp, sau khi thảo luận đã thống nhất như sau...

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1128 /TB-HVCTKV I

 Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Trích Nghị quyết của Ban Giám đốc

-----------------

 

Ngày 15/8/2014, Ban Giám đốc họp, sau khi thảo luận đã thống nhất như sau:

1. Về công tác Tổ chức - Cán bộ

- Giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ xây dựng quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giảng viên kiêm chức trình Ban Giám đốc trước ngày 01/9/2014.

- Đồng ý kéo dài thời gian công tác cho PGS,TS. Vũ Trọng Dung, giảng viên cao cấp khoa Triết học, từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015.

- Đồng ý kéo dài thời gian công tác cho TS. Nguyễn Xuân Phương, giảng viên cao cấp khoa Xây dựng Đảng, từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015.

- Đồng ý cử Th.S Đặng Thị Hải Hằng, giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo dự thi Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nhân học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2014.

- Giao cho Th.S Nguyễn Văn Tặng, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học điều hành Ban Quản lý khoa học và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của Ban từ ngày 01/9/2014 đến 30/6/2015. TS. Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học bàn giao công việc cho Th.S Nguyễn Văn Tặng trước ngày 30/8/2014 để đi học tập trung.

- Giao cho Th.S Vũ Ngọc Hà, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật điều hành Khoa Nhà nước và Pháp luật và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của Khoa từ ngày 01/9/2014 đến 30/6/2015. PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng, Quyền Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật bàn giao công việc cho Th.S Vũ Ngọc Hà trước ngày 30/8/2014 để đi học tập trung.

2. Công tác khác

Giao cho phòng Quản trị (cũ) và phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Nhà ăn để xem xét việc ký kết điều chỉnh lại hợp đồng thuê khoán dịch vụ, có tính đến yếu tố đặc thù (tháng 7 không hoạt động), báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 25/8/2014.

Vậy, thông báo để các đơn vị và cán bộ, viên chức biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị (Egov);

- Website (mục nội bộ);

- Lưu: VT, VP.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Vĩnh Thanh

 

Nguồn: phòng Tổng hợp