Tin tức - Hoạt động

Ngày 13/10/2014, Ban Giám đốc họp, sau khi thảo luận đã thống nhất như sau...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1534/TB-HVCTKV I

 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Trích Nghị quyết của Ban Giám đốc

 

Ngày 13/10/2014, Ban Giám đốc họp, sau khi thảo luận đã thống nhất như sau:

1. Tổ chức Hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào 7h30' sáng ngày 25/10/2014 tại Học viện.

- Thành phần đại biểu mời, gồm: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các Trường Chính trị của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc; một số Bộ, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đại biểu của Học viện Chính trị khu vực I, gồm: Ban Giám đốc Học viện; Trưởng khoa, ban, phòng trực thuộc; cấp Phó: Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo và một số đồng chí làm công tác tổ chức hội nghị.

- Giao cho Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Văn phòng Học viện và phòng Kế hoạch - Tài vụ triển khai các nội dung công việc để Hội nghị đạt kết quả tốt (làm kế hoạch hội nghị và kinh phí trình Ban Giám đốc phê duyệt).

2. Giao Văn phòng Học viện phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội diễn Văn nghệ - Thể thao chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.

- Giao cho Ban Quản lý đào tạo tham mưu cho Ban Giám đốc về kế hoạch học tập của các lớp hệ tập trung dịp 20/11 để tổ chức phong trào văn nghệ - thể thao.

- Giao cho Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp với các Ban, Khoa, phòng và các lớp hệ tập trung lên kế hoạch tham gia phong trào văn nghệ - thể thao đạt kết quả tốt.

- Giao phòng Kế hoạch - Tài vụ thống nhất kinh phí hoạt động văn nghệ - thể thao trình Ban Giám đốc duyệt.

3. Căn cứ tín nhiệm của Đảng ủy Học viện họp ngày 13/10/2014, Ban Giám đốc Học viện đồng ý bổ nhiệm Th.S Lưu Khương Hoa, cán bộ giảng dạy khoa Văn hóa và Phát triển giữ chức Phó Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển từ ngày 15/10/2014.

Vậy thông báo để các đơn vị và cán bộ, viên chức trong Học viện biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị (Egov);

- Website (mục nội bộ);

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

 

Nguồn: phòng Tổng hợp